بنیاد نخبگان استان کرمان

تلفن تماس:

034-32818500

034-32818400

فکس:

034-32817956

آدرس:

کرمان- بلوارجمهوری اسلامی خیابان شهید شیروانی-بنیاد نخبگان استان کرمان

پست الکترونیک:

kerman@bmn.ir