معرفی بنیاد نخبگان استان کرمان


هدف از تأسیس بنیاد نخبگان استان کرمان، برنامه‌ریزی و اقدام برای شناسایی، حمایت مادی و معنوی نخبگان، بهره‌مندی از استعداد و توانایی‌های آنان در راستای ارتقای تولید علم و فناوری و پیشرفت همه جانبه و متوازن استان است.


بنیاد نخبگان استان کرمان در سال 1390 فعالیت رسمی خود را آغاز نموده و هم‌اکنون نیز با ریاست دکتر علیرضا سعیدی به انجام مأموریت‌ها و وظایف زیر می‌پردازد:

مأموریت‌های‌ بنیاد نخبگان استان کرمان

1.   برنامه‌ریزی برای شناسایی افراد وگروه‌های نخبه و صاحب استعداد برتردر‌حوزه‌های مختلف: علمی، فنّاورانه، هنری، ادبی، حوزوی، قرآنی، مدیریتی و ...، بر اساس مصوّبات بنیاد ملّی

2.     برنامه‌ریزی برای توانمندسازی و هدایت افراد وگروه‌های صاحب استعداد برتر در سطح استان با توجه به اصول فرهنگ اسلامی‌ـ ایرانی

3.    ایجاد ارتباط و تعامل هم‌افزا میان افراد وگروه‌های نخبه با بخش‌های مختلف علمی، صنعتی، فرهنگی، مدیریتی و ... در استان در چارچوب چرخة ملّی نوآوری

4.     برنامه‌ریزی برای پاس‌داشت و الگوسازی نخبگان در سطح استان


 وظایف بنیاد نخبگان استان کرمان


1.     ایجاد زمینه‌های شناسایی، جذب، توانمندسازی و هدایت استعدادهای‌برتر فردی وگروهی در استان

2.   زمینه‌سازی برای به‌کارگیری نخبگان (فردی وگروهی) در حوزه‌های مختلف برای دستیابی به اثرگذاری حداکثری در رشد و ارتقای استان و کشور با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط

3.     تحقق نظام جامع اخلاق نخبگی بر اساس ارزش‌های اسلامی‌ـ ایرانی و ترویج آن در جهت ارتقای معرفتی و معنوی اجتماع‌های نخبگانی

4.     پشتیبانی از اجرای فعالیت‌های نخبگانی در استان در حوزه‌های مختلف

5.     جلب مشارکت افراد و گروه‌های نخبگانی و سوق دادن دیدگاه‌ها و تجربه‌های آنان در تصمیم‌سازی‌های کلان استان وکشور

6.     شناسایی اقتضائات بومی و محلّی برای بهره برداری از توانمندی‌های اجتماع‌های نخبگانی

7.     ایجاد هماهنگی برای فعالیت هدفمند مؤسسه‌های نخبه‌پذیر و نخبه‌پرور و نظارت بر فعالیت‌های نخبگانی آنها

8.     ایجاد زمینه‌های مناسب برای تجاری‌سازی دستاوردهای نخبگانی به منظور تکمیل چرخة نوآوری در تعامل با معاونت علمی‌وفنّاوری

9.     توسعة زمینه‌های استفادة بهینة استان از ظرفیت‌های اجتماع‌های نخبگانی در حوزه‌های مختلف علمی، فنّاورانه، هنری، ادبی، فرهنگی، مذهبی، مدیریتی و ...

10. ایجاد شبکة ارتباط و تعامل میان اجتماع‌های نخبگانی با یکدیگر و نیز با بخش‌های مختلف جامعه

11.      پشتیبانی مادّی و معنوی از اجتماع‌های نخبگانی در چارچوب مقررات بنیاد ملّی

12.      اجرای برنامه‌های بنیاد ملّی در سطح استان

13.      همکاری و تعامل با خانة نخبگان در اجرای وظایف قانونی آنها

14.      پایش و نظارت بر فعالیت‌های نخبگانی اجتماع‌های نخبگانی

15.      پیگیری امور نخبگان و صاحبان استعدادهای برتر برای بهره‌مندی از پشتیبانی‌های مستقیم و غیر مستقیم بنیاد ملّی

16.      ترغیب صنایع و دستگاه‌های اجرایی استان به استفاده از دستاوردهای نخبگانی و نیز توانایی منابع انسانی مستعد و نخبه

17.      ایجاد زمینه‌های به‌کارگیری و جذب افراد وگروه‌های نخبه و صاحب استعداد‌های برتر در سازمان‌ها و نهادها با تأکید بر جذب در زمینة تخصص و توانمندی آنان با همکاری دستگاه‌‌های ذی‌ربط

18.    ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان معاونت علمی و فنّاوری، پارک‌های علم و فنّاوری، مراکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان و سایر نهادهای ذی‌ربط در جهت به‌کارگیری توانمندی نخبگان و صاحبان استعداد برتر

19.      هدایت اجتماع‌های نخبگانی به سمت اولویت‌ها، جهت‌گیری و راهبردهای توسعة استان بر مبنای نیازها و ظرفیت‌های تعیین شده

20.    ایجاد هماهنگی میان سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با اجتماع های نخبگانی و فعالیت‌های نخبگانی در سطح استان و نظارت بر فعالیت‌های آنان در جهت تحقق اهداف سند راهبردی کشور در امور نخبگان

21.      ایجاد زمینه و حمایت از برگزاری گردهمایی‌های استانی با هدف پشتیبانی از فعالیت‌های نخبگانی

22.      ترویج فرهنگ پشتیبانی از فعالیت‌های نخبگانی و هدایت و پرورش استعدادهای‌برتر و جلب حمایت خیّران در این زمینه

23.      جلب حمایت‌های مالی دستگاه‌ها و مؤسسه‌های دولتی و غیردولتی استان از فعالیت‌های نخبگانی

24.      تکریم نخبگان و الگوسازی آنان در جامعه به‌ویژه با استفاده از رسانه‌های عمومی استانی

25.      انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، عمومی، تعاونی و خصوصی به منظور تحقق مأموریت‌های بنیاد استانی

26.      عضویت و حضور در شوراها،کمیته‌ها وکارگروه‌های استانی برای ایجاد زمینة مناسب همکاری و تعامل با دستگاه های استانی

27.      اطلاع رسانی عمومی با هدف معرفی بنیاد و فعالیت‌های نخبگانی در سطح استان

28.      اجرای کلیه مصوبات ابلاغی از سوی بنیاد ملّی

29.      ارائه گزارش‌های ادواری از فعالیت‌های بنیاد استانی به بنیاد ملّی

30.      حفظ و حراست از اموال‌ و دارایی‌های منقول و غیر منقول بنیاد استانی

31.      نمایندگی بنیاد ملّی در کلیه مراجع اداری و قضایی برای استیفای حقوق بنیاد ملّی با هماهنگی دفتر حقوقی و سایر واحدهای بنیاد ملّی

32.      ارائة برنامه و پیش‌بینی بودجة سالانه در قالب برنامه های ابلاغی بنیاد ملّی

33.      انجام امور داخلی بنیاد استانی در چارچوب ضوابط و مقررات اداری و مالی تفویض شده

34.      عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب وظایف، برنامة سالانه و مطابق با مقررات بنیاد ملّی

35.      هزینه‌کرد بودجة سالانه در چارچوب وظایف و برنامة سالانة مصوب و ابلاغی بنیاد ملّی

36.      هزینه‌کرد اعتبارات جذب شده توسط بنیاد استان از سایر منابع دولتی و غیردولتی با هماهنگی بنیاد ملّی