دعوت به مجمع عمومی موسسین انجمن شرکت های دانش بنیان استان کرمان مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

به منظور تقویت و توسعه کسب و کار دانش بنیان در استان کرمان، انجمن شرکت های دانش بنیان استان کرمان با موافقت اصولی شماره 4759/43/ص مورخ31/05/1396 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران راه اندازی شده است.
کلیه شرکت های دانش بنیان استان کرمان و شرکتهای مستقر در مراکز رشد و پارک علم و فناوری می توانند تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 13/09/1396 جهت ثبت نام عضویت در انجمن مذکور و مشارکت در مجمع عمومی موسسین به سایت www.daneshbonyan-kr.ir مراجعه نمایند.
شایان ذکر است مجمع عمومی موسسین انجمن شرکت های دانش بنیان استان کرمان ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 14/09/1396 در محل سالن شماره 2 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان برگزار می شود.